Thread Back Search

2018 2018 personal grief 2018

 • 21 - 10 - 2012 | 6:10 PM 1008 's Avatar


 • 2018 2018 2018 personal grief 2018 2018 2018 2018 sorrow 2018
  2018 2018 2018 personal grief 2018 2018 2018 2018 sorrow 2018  .. ♥ !
  , !
  ♥ !

  .. : ( ♥
  || ||
  ﺣ . . ﻣ / ﻣ ﻟ
  . . ( '

  ‘ . . ۈ

  . . .

  [ ] : " "
  ( ) , | .. ≈
  ( )


  .. ..!
  ,
  ڛ ۈ
  ٱ ٺ | ۆڪ | ..!
  ڪ : [ ]
  / [ ]
  \
  ٺ [ ۈٺ ] , ٺٺ . . !

  .. :$
  .. ♥.!
  :$
  ڳ [ ﺂ ڳ </3

  </3 !! ٷ 

  ​ <3 •••!

  ﻟ̣ﻋ̃ﻧ̭͠ﺑ̭̃ۉڳ ﻟ̣ﭠ̯ﻟ̣ۉ ﻗ̮̃ﻟ̣ﺑ̭̃ڼ ﯾ̃ۉ ﺷ̭͠ﻓڳ ﭠ̯ۉﻟ̣

  .. ﻟ / ﺂ ☇ ۆۆ

  * *

  α̖ńα̖ Ƴα̖ Я̈ŏǑŏ7ĕ α̖đм̈ńτќ M̷̜ń α̖ẃł M̷̜α̖ ƬǮα̖6ĕτќ
  ڪ ! ڪ , ’ > . . . !

  - . 0 !

  * =( ..

  - , "

  ....... !

  : $

  . . . . . - " !

  | . . . !

  /

  * : $

  |

  ' ʐ ' ϐ

  . . ♥

  ڪ =$ !

  : ’ . . : .!$

  ..♥

  . . . ﮧ

  . . ( ) !

  “”

  :$

  ‘ !

  , ’ ..!

  - : , !

  : " " ,

  - - !

  . . ! ~

  - » ♥

  []

  [] ڪ !,‘

  / . . = $ !

  : ( !*

  " () : $

  . . . . " ( ) 3 | >

  *... [ ] :$ !

  . . . !

  ,

  [ ] . .

  (u) !

  ڪ ' ' !

  . . . . , =(

  .‘!

  * . . . ( ) *

  .. | : '

  ʐ ......... [ Ȑ ] =$ !

  . . . . . . ڪ’ ﮧ ﮧ [ ’ڪ ] *

  - ! Ȑ :$

  - ڪ =$ ( L )

  - . .


  *
  ┋ ǝι - κвя . . ιǝ ┋αιιαн σ ; ǝι . мяjз κг̵̵и </3


  </3 .. !


  ۆ [ ​ ] ! `


  ϐ . . ` ܐ : 


  *ڳ " ۂ" ۆ `` <3. `


  ﭑ ڳۂ . . ۈڳ ﭑٱ =`(</3


  ‘ ڳ ٱ ٱۂ


  *ﯾ/ ﺂ , ۉ ﺂ 


  ﻵ " "
  ﺑ ., ' " . . </3


  :') " " . . . [ </3 !!


  *​ / 


  ٱ . . ٱ ( ) !


  ﭑ . .  ٱ ﭑﺳﻣ =`( ٱ ﭑ ﭑ ﭑ ﭑ </3


  * ͐ [ ] ••


  ! </3


  ٺ / ͐ ۆ ﺂڳ ﻋﻟی ﺂӐٺ </3


  ڳ ﭑ ' ﭑۆ </3 ! '


  *ٱٺ ٱ ٺ ٺ ﭑʪ ﭑ ٺ </3


  ʐۆ ۆ ٱ ۆۆ </3


  ​ٺٺ ۈݐ ۈ ٺ | | (N)


  " " . .<3

  - .. .. / ~> | (l)

  - : .. (u)

  - , , , ,!

  - ! , / Be


  - [ ] .. / ..


  - , [ , ] .. " ! "

  - . . .

  - .. ! - / | . . { .


  - (N)


  - ... !


  - (U)
  .. ♥

  - [ ] .. .. | (U)


  - / .. (U)


  - ="( !

  ....♥

  - ! .. / [ ] : ( )!


  - !! .. (U)


  - " ! " .. !


  - , / ( ~


  - , . ! [ ] 3/>


  - ! ., .. =(

  [ ] / ( ) ..!


  - , , ! ( ) !


  - | .~ ( ) !


  - , -" ! ! ! =(


  - « =$ ..


  - : .. =(


  - ~ ..!


  - .. , </3


  - ! (w)


  - ~ { . . " .. | = (


  - : ! !


  - [ ] ., ., !! ., [ ] ., !!


  - ..


  - .. /


  - " " =(


  - ʐ ,, , ! " " ‘ !


  - " " . . . / !


  - " " , | / ( ) .. =‘)
  << >> << >>
  ..~ ,. { } . . .
  " | . . !
  }- . . !
  . . !
  | " . . [ ] . . !!
  ( )
  ..
  . . . . . . [ ] = ( !

  "ڪ" ڪ ﮧ !

  ﺂ .. ﺂ ' ۆ ﺂ !ٺ " " ۆ ﺂ .. Ϫ *

  ڪ ( ڪ ! )

  . . ( ) -
  ﺟﻣﯾﻟۃ ﻟﯾﭑ ٱﺑﯾ ٱ​ﻧﭑ ﺗﺷﺑ </
  - ~ ۈ ڪﺂ ﺂЪ ¬» ﺑ ﻧﻧﻧ ۈ ﺂ ۈ ﺂﻣﺳ ﻟ .. |[ ﺂﻧﻧﻧﺂ " ﺂﻣﻣﻣﻧٺڪ " . . !
  = (
  [ ] ..
  ..

  ≈ • ﭑﺑﺑﺑﺑﺑﺑ ﻣﻣ ﻧﻧﻧﭑﺈ . . . ﻟﭑﺈ ﻣﻣﺂ ﯾٺۈﻗﻋ ﺂﻧﺳﺳﺳﭑﺈ [ =‘$ !
  ﻤﺂ .. (l)(l) !
  ... ٱ !

  ۈ ! Ȫ </3

Powered by vBulletin® Version 3.8.11
Copyright ©2000 - 2018, vBulletin Solutions Inc.
SEO by vBSEO