Thread Back Search

2013 Happy Birthday Broadcast 2013

 • 7 - 2 - 2013 | 9:01 AM 4813
 • 2013 Happy Birthday Broadcast 2013  ...


  (`'.26/4/2011.' ).
  ♥♥

   
   

  
   

  (*) ܑ APRIL .!<3
  [] ﮧ​ (12)
  ۈ Ԑﮩ
  یۓ ۈ []
  []
  ܑﮩ ۑ
  ۈ


  
  PING. PING
  PING PING
  PING. PING
  PING. PING 


  ITS
  Hend B&Icirc;TH&ETH;&Auml;&Yacute;!!!

  ​​ ۆ ۆ ۆݐ
  ~ ۆ
  ۆ ۆݐ 
  ۆ {.. ~
  ۆ ۆ
  :$
  { ۓ ♡ }


  (23/4/2011) 

  ​ ... ...
  ... ...
  ... ѕ
  ​​Ping !! ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́.
  Ping !!ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́.
  Ping !!ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́.
  Ping !! ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́.  Attention <3
  Attention <3
  Attention <3
  Attention <3
  Attention <3
  Attention <3
  Attention <3

  ​ .... :O

  ~
  ~
  ~ :$

  !

  [ ڑ
  ~
  ~

  ~ ({})

  * !


  .... ~
  ͑ .


  ~
  ;[ ~

  ) ~ <3
  .. ڑ *

  ...... *
  ~
  ﻻ :*

  ​​\ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́
  \
  \ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́
  \ /
  \ /
  1 3 ; G&Oslash; !
  ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ вσσσσм ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́
  ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ вσσσσм ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́
  ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ вσσσσм ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́
  ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ вσσσσм ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́

  H.β.D. 2 you

  ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖
  . ˝̣̀́̃̉̀́. ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́
  ˝̣̀́̃̉̀́.
  нαρρ&yacute; &szlig;&iacute;яτн &ETH;α&yacute;
  τσ you
  ђ&aring; ђ&aring; ђ&aring;
  нαρρ&yacute; &szlig;&iacute;яτн &ETH;α&yacute;
  τσ you
  ђ&aring; ђ&aring; ђ&aring;
  нαρρ&yacute; &szlig;&iacute;яτн &ETH;α&yacute;
  τσ
  <=-P<=-P └̠▸┌ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́BthOoN.ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́┐<=-P<=-P
  ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́
  ♡̨̐

  ...
  |"""|__|""'' "| <3 <3
  | HAPPY <3
  |___|"""|___| BirthDay

  Happy Birthday To you  ​ ٭̣̣ ː̗̀☀̤̣̈̇​ː̖́ ٭̣̣
  . ː̗̀☀̤̣̈̇​ː̖́ |̣̇​̣̇​. ː̗̀☀̤̣̈̇​ː̖́ ː̗̀☀̤̣̈̇​ː̖́ .|̣̇​. ЋɑƥρƳ
  . |̣̇​. ٭̣̣ |̣̇​ ː̗̀☀̤̣̈̇​ː̖́ |̣̇​ ƁϊЯƬђ
  . ٭̣̣ |̣̇​ ː̗̀☀̤̣̈̇​ː̖́. |̣̇​.  |̣̇​ |̣̇​ Ɗɐƴ 
  ٭♈̷̴​

  ☺Нα&THORN;&THORN;ч &szlig;&iexcl;ятнđαч <=-P ~.. 


  _ː̗̀_ː̗̀_ː̗̀_
  _|___ _|_
  __|_______|__
  __|__________|__
  | |____________|

  


  ~..
  ​☀̤̣̈̇ː̖́
  \ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́
  \ | вσσσσм
  \ | ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́
  \ | / вσσσσм ♧˚˚˚♧♧˚˚˚♧♧˚˚♧Hppy B&igrave;rthday :* :* <=-P <=-P
  ...

  ڳ
  \=D/

  ڳ<3<3\=D/ !!
  ` :$<3
  <3<3 :* <3
  \=D/ <=-P <3
  <3 POOOM  <=-P
  <3 POOOM  <=-P 
  <3 POOOM <=-P
    ...


   *  *
  IS THE TIME~
  ​​​ﯙ ͐ ٺ ﯙ ﯙ ٺ ˛

  .................... ~ 
  <3 ] `
  ﯙ ..
  Ϫ -
  ( ѐ ﯙ  )
  ﯙ ﯙ ! < (♥̸̨͡ ̷̷̴̐͠EM̷̜̌&Otilde;̸̸̮̮ǒ&Oslash; ̷̷̴̐͠♥̸̨͡)  ...
  100

  ܑ♡ ܑ♡ :* <3 <3


  ...


  ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ̈́́ ͂ ̈́́♌ ͂ ͂ ̈́́Ήάρρ βяtђ&eth;αμ ̈́́ ͂ ̈́́♌ ͂ ͂ ̈́́ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́.

  нaρρч вiятнđaч 2 u
  нaρρч вiятнđaч 2 u
  нaρρч вiятнđaч  нaρρч вiятнđaч
  нaρρч вiятнđaч 2 u
  cнα cнα cнα<=-P

  ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́  ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́  ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́

  3sa amk S3adaaa w 7b
  w TFr Bl Hna Klaaaaaaah
  w Kl eldnyaaaaaa T'6klik
  w Tfr Ya N'6eeer el 3ain

  ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́  ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́  ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́

  ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́  ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́  ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́

  ELYOM
  3eǝd
  Elyom ala Mn eleǝd
  <3,
  Elyom Hatha air n Kel elayad
  WeLila A7La mwden Mn el
  Mwaǝd
  Taree5ha ya7mel Maah eǝd
  milad

  ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́  ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́  ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́

  ----------

  ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ \=D/
  \ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́.
  \ | В&Oslash;ǾǾМ
  \ | ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́.
  \ | /  В&Oslash;ǾǾМ \ | /\=D/
  \ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́. .
  \ | В&Oslash;ǾǾМ <=-P
  \ | ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́.
  \ | / В&Oslash;ǾǾМ

  ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ \=D/
  \ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́.
  \ | В&Oslash;ǾǾМ
  \ | ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́.
  \ | / В&Oslash;ǾǾМ \ | /\=D/
  \ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́. .
  \ | В&Oslash;ǾǾМ <=-P
  \ | ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́.
  \ | / В&Oslash;ǾǾМ

  г̵̵6aaame kel 3am o anti b2alf 5er г̵̵ditch<3

  ۈ {
  ۈٱ } <3<3
  | |
  ی
  ​​​​​​​​​​​​​​​​​​
  ​ﺂѪ Ϫ ﺂ ,
  ﺂѪ ﺂ " ٺ "<3
  ۆﺂ ڳ ﺂ
  Ȫ ۆ ﺂ
  Ȫ ﺂ X_X<3<3
  ﺂѪ ڳ ﺂ ﺂٺ :* ,
  ﺂѪ ڳ ﺂٺ ﺂ ڳۆ
  ﺂѪ ﺂ " ﺂȪ ":$ <3

  ﺂٺ ڳ Ϫ ٺݪ
  ٺȪ . ۆﺂٺڳ ﺂ .,
  -----
  ' 12 '
  |
  9. 3

  ' . 6 . '


  ۆ ʐ .. 
  ۆ ♥


  *

  ' '
   ۆ ۆ <3
  ۆ ۆ


  ≈ ƕɑppџ вīгtн Ɗɑџ тσ : ​

  ⌣<3-̶̶̯̥͡♥̣̝̇∙̣̣̇̇ .. ̣̣̇̇̇​Rυ̵shọ&Otilde;̸̳͡ọ̶-


  ʐ ☇ 
  Ȑ
  <3


  [  ] <3  Ő<3

  ( ) 
  ͐ ¸X_X


  г̵ōя : υ ☇ <3
  Ƅч :
  . ' 12 '
  |
  9 3

  ' . 6 . '  τι̥cϰ *...*
  τσcϰ *...*
  τι̥cϰ *...*
  τσcϰ *...*


  H. H. BBBBB. DDDD
  H. H. B. B. D. D
  HHHHHH. BBBBB. D. D
  H. H. B. B. D. D
  H. H. BBBBB. DDDDD  ǐ
  . *...*
  ϐ
  . .


  ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ̈́́ ͂ ̈́́♌ ͂ ͂ ̈́́Ήάρρ βяtђ&eth;αμ ̈́́ ͂ ̈́́♌ ͂ ͂ ̈́́ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́

  , ..
  .. !


  ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ̈́́ ͂ ̈́́♌ ͂ ͂ ̈́́Ήάρρ βяtђ&eth;αμ ̈́́ ͂ ̈́́♌ ͂ ͂ ̈́́ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́.
  нaρρч вiятнđaч 2 u
  нaρρч вiятнđaч 2 u
  нaρρч вiятнđaч  нaρρч вiятнđaч
  нaρρч вiятнđaч 2 u
  cнα cнα cнα<=-P

  ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́   ​​​​​​
  ~

  ​1- 
  2- 
  3- 

  :OΒŎŎМ̨   \=D/  :$ 
      <=-P 
  :OΒŎŎМ̨    :$ 
     \=D/
  <=-P  

  :OΒŎŎМ̨ :$ 
   
    \=D/ 
  <=-P  

  <=-P <=-P <=-P
  ~|| ~ ~|| ~ ~|| ~
  _/ \_ _/ \_ _/ \_

  HΆǷǷY̲ ΒȊŘƫĦĐΆY̲ ΤŎ Y̲ŎΫ
  :$&Ccedil;ĦΆ
  :$&Ccedil;ĦΆ
  :$&Ccedil;ĦΆ
  HΆǷǷY̲ ΒȊŘƫĦĐΆY̲ ΤŎ Y̲ŎΫ
  :$&Ccedil;ĦΆ
  :$&Ccedil;ĦΆ
  :$&Ccedil;ĦΆ
  HΆǷǷY̲ ΒȊŘƫĦĐΆY̲ 

  ڳ
  \=D/

  ڳ<3<3\=D/ !!
  ` :$<3
  <3<3 :* <3
  \=D/ <=-P <3
  <3 POOOM  <=-P
  <3 POOOM  <=-P 
  <3 POOOM <=-P
  

  1 .. 
  .
   *~ ~*
  *~ ~*
    2..  *~ ~*
  *~ ~ *
    *~ ~* 3.. 
  *~ ~ *~ ~*

   *   *   *   *
   *  *  *
  IS THE TIME~
  ​​​ﯙ ͐ ٺ ﯙ ﯙ ٺ ˛

  .................... ~ 
  <3 ] `
  ﯙ ..
  Ϫ -
  ( ѐ ﯙ  )
  ﯙ ﯙ ! < (♥̸̨͡ ̷̷̴̐͠EM̷̜̌Õ̸̸̮̮ǒ&Oslash; ̷̷̴̐͠♥̸̨͡)

  \ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́
  \
  \ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́
  \ /
  \ /
  1 3 ; G&Oslash; !
  ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ вσσσσм ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́
  ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ вσσσσм ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́
  ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ вσσσσм ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́
  ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ вσσσσм ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́

  H.β.D. 2 you

  ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖
  . ˝̣̀́̃̉̀́. ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́
  ˝̣̀́̃̉̀́.
  нαρρ&yacute; &szlig;&iacute;яτн &ETH;α&yacute;
  τσ you
  ђ&aring; ђ&aring; ђ&aring;
  нαρρ&yacute; &szlig;&iacute;яτн &ETH;α&yacute;
  τσ you
  ђ&aring; ђ&aring; ђ&aring;
  нαρρ&yacute; &szlig;&iacute;яτн &ETH;α&yacute;
  τσ
  <=-P<=-P └̠▸┌ː̗̀☀̤̣̈ː̖́Ѕυ̵ŋ∂яη̵.ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́┐<=-P<=-P
  ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́
  ♡̨̐

  ------------

  (*)  (*) ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ ˝̣̀́̃̉̀ ☀˝̣̀́̃̉ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ (*) ˝̣̀́̃̉̀☀. 

  ♡ ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́ 
  ˝̣̀́̃̉.  (*)  ˝̣̀́̃̉̀ ☀
  ​ ˘┐♥​


  { }
  یۓ ۆ ۆ
  ۓ
  { } ♥ *~

   ' 

  Τ ɪ C К . .
  Τ Σ C К . . *...*
  Τ ɪ C К . .
  Τ Σ C К . . *...*

  <=-P ΤК 11:55

  <=-P ΤК 11:56

  <=-P ΤК 11:57

  <=-P ΤК 11:58

  <=-P ΤК 11:59

  Τ ɪ C К . .
  Τ Σ C К . .

  ' 12 '
  |
  9. 3
  ' . 6 . '


  ٺ *...* . . .
  ۆ ۆ } ٺ / ۆ ٱ  ≈

  ٺ *...* ٺ (*) !*
  ٺ [ ٱ } / <3
  ٺ *...* . . .
  ۆٺ ٱۆ ٱۆ ی / ٱ ;
  ۆ ٺ :*

   ' 

  ` ۆ
  ۆ ۆ ۆ
  ' { / !*

   ' 

  _ː̗̀_ː̗̀_ː̗̀_
  _|_____|_
  __|_______|__
  |___________|
  НɑΡΡЧ  ВɪЯΤНĎɑЧ
  - -* ┃| ✽̶̛̗ г̵̵̮̤̅̈σ̮̤̅̈σ̮̤̅̈г̵̵̮̤̅̈ɑ̮̤̅̈н̮̤̅̈ ✽̶̛̗ ' ˇ​˘┐♥​


  ( ڳ ۆ )
  ' ۆ
  ۆ ڳ ۆ یۓ :$
   ' 
  ۆ ٺٺ ۆ ٱ 
  ۆ ۆ 25 / 6 };

  HaקƳ &szlig;&igrave;ƮЋ&ETH;ay ​ :* ✽̶̛̗ г̵̵̮̤̅̈σ̮̤̅̈σ̮̤̅̈г̵̵̮̤̅̈ɑ̮̤̅̈н̮̤̅̈ ✽̶̛̗

  Нαρρџ BɪяτнĎαџ ​​​​ ̸ ┅┈ 
  ​ 
   

  
   

  (*) ܑ .!<3
  [] ﮧ (12)
  ۈ Ԑﮩ
  یۓ ۈ []
  []


  
  PING. PING
  PING PING
  PING. PING
  PING. PING 


  ITS
  B&Icirc;TH&ETH;&Auml;&Yacute;!!!

  Ping !! ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́.
  Ping !!ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́.
  Ping !!ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́.
  Ping !! ː̗̀☀̤̣̈̇ː̖́.  Attention <3
  Attention <3
  Attention <3
  Attention <3
  Attention <3
  Attention <3
  Attention <3

  .... :O

  ~
  ~
  ~ :$

  !

  [ ڑ
  ~
  ~

  ~ ({})

  * !


  .... ~
  ͑ . 


  ~
  ;[ ~  ----------------

  PING!!! :O

  ATTANTION PLS !!

  IT29/-5...  :O

  WHAT THAT'S MEAN :/ 

  IT'S ♌♡̷̴̬̩̃̊ ♡̷̴̬̩̃̊♌ <3 BIRTHDAAAAAY:O<=-P [ ]

  PING .. PING .. PING <=-P


  ː̗̀10ː̖́
  ː̗̀9ː̖́
  ː̗̀8ː̖́
  ː̗̀7ː̖́
  ː̗̀6ː̖́
  ː̗̀5ː̖́
  ː̗̀4ː̖́
  ː̗̀3ː̖́
  ː̗̀2ː̖́
  ː̗̀1ː̖́
  ː̗̀0ː̖́


  ۃ [ &Ouml;Čť&ograve;βĕЯ ] ۆ
  ۆ ۆ() ٱۆ ۆ !
  ٱ ۆ ۆ <3<3
  10\9

  ٳ :* ​♡̨̐ ̵̶̌{̵̶̭̌∂⌣ ͂ ͂7Ω̴̩̩̩̥SO̲̣̣N♣<3♠♦ ͂}┅┈
  ۆٳ ۃ / یۆ\=D/


  :

Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2017, Jelsoft Enterprises Ltd.
SEO by vBSEO